Írások a költőről - Kritikák, elemzések, laudációk

Villámló TEJFOGAK

 Nagy Gáspár pályakezdéséről
A magyar költői hagyománynak bizonyára nem azért lett a „létküzdelem” fogalma az egyik leginkább meghatározó fókusza, mert a költő eleve úgy születik, hogy már igen fiatalon a harctéren akar elesni, avagy békésebb korokban rogyni idő előtt a sírjába a permanensen kiteljesítés nélkül maradt nemzeti remények s a politikai viaskodások miatt. „Milyen jó lenne nem ütni vissza” – fogalmazza meg sokak nevében már ijú költőként József Attila, sőt jóval előtte már Petőfi is, amikor Segesvár előtt – de miután már (Nagy Gáspár versének szavaival élve:) „elsiet a segesvári piacról” –, s megírja a Pacsirtaszót hallok megint című egyik utolsó költeményét. 
Oh istenem, mi jólesik
A harci zaj után e dal,
Mikéntha bérci hűs patak füröszt
Égő sebet hullámival.
Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona,
Egyszersmind költő is vagyok.
 De – hogy még messzebb menjünk az időben – már a Nagy Gáspár politikai és közéleti küzdelméhez egyik legkorábbi motivációt kínáló – és több versben is elődjeként tisztelt – Balassi Bálint így kiáltott fel az Ó, nagy kerek kék ég című, a világegyetemet és Istent a maga „kivert vad” sorsával szembesítő alkotásában: 
Mi haszon énnekem hegyeken-völgyeken bujdosva nyavalyognom,
Szörnyű havasokon fene párduc módon kietlenben bolyognom,
Tövis közt bokorban, sok esőben, hóban holtig csak nyomorognom?
Egyszerűen azért lett sorsuk közös fókusza tehát a küzdelem, mert egymást követően – és sorozatosan – egy-egy olyan Kárpát-medencei világba születtek bele, ahol ezen kívül egyszerűen nem kínálkozott más etikus létmód, illetve ami kínálkozott: a visszahúzódás, a kollaborálás vagy az elnémulás – az egyszerűen kívül esett ezen a számukra elfogadható etikus körön. 
Nagy Gáspár fényesen – és fénylően – látta ezt az örökséget, sőt csak ezt az örökséget akarta látni. Ehhez rendezte hozzá pompás Istenhitét, teljes és egyetlen hajszálrepedést sem viselő katolikusságát is. A küzdő Nagy Gáspárról – amikor 1999-ben ezért a bátorságáért a Balassi-kardot átvette – ezért írhattam a következőket: „Engem ez a Nagy Gáspár-vershős ütött szíven, ez a metamorf SZABADSÁGESZME, ahogy becsavarva testét a modernség trikolórjába, szembement a hazugsággal, a silánysággal, szembegyalogolt egyenesen a Történelemmel. S szemközt vele terpeszben állt meg, s kezdett el kiáltozni visszhangosan az Országban… Pontosan azzal az elszánással, ahogyan…Petőfi elsietett – elsiet ma is – a segesvári piacról. (…) S zakatol megint a Nagy-Daráló, lám finom, új nikkelpengék, Nagy Gáspár, pörög a malomkerék, mint bűvészbot végén a tányér, és ugrál a kalapból, fekete cilinderből nyúl, mikiegér, „szaltószabadság”, ömlik a rókaszag, árad, de téged itt már nem maga Pittakosz őröl…, csak ez a borzillatú revű, Nagy Kancsal Show s az ájtatos manó hopmesterek, és veled nem búzát, zabot, de csontot, húst és Történelmet őröl ez a malom. (…) Csak nézem Nagy Gáspár verseit, ahogy küzd ezzel a haldoklással…Igen, Esztergom ez…Ám állandóságod erő ma is, és nem alábbvaló »jöttment divatoknál.« És immár veled a Kard is. Tovább, tovább!” 
S Nagy Gáspárnak ez a „tovább” élése, „tovább” hatása ma is élő, jelenvaló, ha csak a magyarságnak a ma már teljes nemzeti szinten, az európai nagypolitikában is „kibiztosított beszédére”, illetve a kereszténység világméretű életküzdelmére gondolunk. Ám térjünk vissza a pályakezdéshez:
„A politikai rendőrség által hetvenes évektől folyamatosan figyelemmel kísért, azaz megfigyelt Nagy Gáspárt – összegzi Ekler Andrea – 1973. október 20-án Kormos István mutatja be az Élet és Irodalom Új Hang rovatában, Nagy László ajánlja az írószövetség könyvtárába, s 1975-től kerül a »Kormos-egyetemre« – csak két nevet említve a támogatók közül. De a hetvenes évek a »hivatalos« pályakezdést is hozták, nem is akármilyet. Az 1973-as bemutatást követően, 1975-ben az ő nyitóversével indult a Mozgó Világ, a vers eredeti címe Nagy Gáspár egyik nyelvi bravúrja, Szaltószabadság volt, mely később a cenzori hatásra Csak nézem Olga Korbutot címmel jelent meg. 1975-ben látott napvilágot első verseskötete is, Koronatűz címmel, a Móra Kiadó Kozmosz sorozatában. A költői pályakezdéssel kapcsolatban Görömbei András érzékletesen értelmezi Nagy Gáspár »prae korszakát«, Nagy László életművével párhuzamot vonva magyarázza a Szabadrabok kötetben »csupa élére állított kis vers«-ből álló Tejfogak cikluscímmel korábbi versek elé szerkesztett »átrajzolt« pályakezdést.”  A hatvanas évek végén és a hetvenesek elején rögzített versekben Nagy Gáspár a maga poétai indulásának legfontosabb eredőit tárja fel s körvonalazza illusztratív módon.
Ennek a Tejfogak ciklusban rekonstruált pályakezdésnek már eleve a küzdelem kohéziójában fogantak meg az első példaképei. Amikor Nagy Gáspár 1968 és ’72 között a maga „prae-korszakában” papírra veti költészetének alapfogalmait, három költő nevét említi meg: Petőfiét, József Attiláét és Ratkó Józsefét. Mindhármukat életveszélyes helyzetben, a koruk elleni tiltakozás koncentrált pillanatában mutatja fel, mintha a maga jövendő költői cselekvéseinek alapszituációját vázolná. Petőfit, amiként említettem, a segesvári piacról elsietőben, hazát keresve az igazi arcát megint csak eltüntető korban: „Hazámra rátalálok /
a bot ütése mint az óra ver. // Hazámra rátalálok / életem óriás késekkel perel.” József Attilát a sínek közül tekintve vissza a mába, az emlékét hamisan idéző „fájó pózok” közé; Ratkóét pedig abban a tipikus helyzetében, amelyben a nagykállói költő mindig is beszélt: „magasles és bunkerek közt” saját országában, ahol „a tisztesség fogra és torokra / a nép bolondokra, túlélőkre, öngyilkosokra / a haza hazátlanokra” hullott szét (Petőfi elsiet a segesvári piacról, József Attilához, Magasles és bunkerek közt). Az így megjelenített költőelődök mindegyike egyszersmind önstilizációvá is nő, az ábrázolt történelmi atmoszféra a jelenbe süt át, s a versek a megidézett sorsprogramok aktualitásának feszültségével telítődnek. Erről egyértelműen győz meg a „késekkel perlő életű” Petőfi nevében szólás kétalanyú, szimultán vallomása, a József Attila „életspirálján”, „a kor szürke ólmán rugózó” sorslátomás és a Ratkóéval tökéletesen egybeolvadó korértelmezés is. Vagyis Nagy Gáspár már tejfogainak a legkeményebb kőbe, a kortárs történelembe harapásával sem hagy kétséget afelől, hogy olyan költői szerepre készülődik, amely a legcsekélyebb alkura sem hajlandó a korral, sőt semmibe veszi annak „morális” és „esztétikai” elvárásait. Már e poézis genezisének egyik lényegi vonása, hogy jellegzetes erővonalait éppen a történelmi jelennel szembeni oppozíció, az érzelmi, etikai és politikai tiltakozás hívja életre. „Az bérelt föl a pörlekedésre, / aki befogta a számat!” – jelöli meg a fiatal költő viaskodó alkatú költészetének legbenső indítékát a magyarországi diktatúra – a diktatúrák – természetében (Ki?), s versek sorában hirdeti ki, hogy nem fog szembekötősdit játszani a korral (A néptribunus, Tenyérnyi kockán, Biztatgatók). Még az alku zálogát jelentő egy-két „építőbb szándékú” verset sem hajlandó megírni, mint sokan az előtte járó nemzedékből vagy az övéből is.
Elhatározása kezdettől szilárd és végleges. Korát történelmi tévútnak, a humanitás elleni bűnnek fogja fel. Jócskán elébe megy a mai nyugati elemzők következtetésének, amely szerint – Stéphane Courtoise-t idézve, „egész fönnállása alatt az egész kommunista rendszernek a bűncselekmény volt az egyik jellemzője”. Költői státusa a „létező szocializmuson” kívüli tartományokból meríti szempontjait. Nem lehet célja a rendszer barkácsolgatása, reformálgatása, az árnyékába húzódás s a kor alapkérdéseinek a megkerülése sem. Alkata szerint egyetlen célja lehet csupán: a diktatúra roncsolása. Ez a fajta eredendő elszántsága nemzedékéből leginkább „a körön kívül levőkéhez” (Domokos Mátyás) a Hajnóczy Péteréhez, Petri Györgyéhez, Utassy Józseféhez fogható, azokban az időkben, amikor – Hajnóczy immár klasszikusnak számító mondatával – „a nem kiherélt, nem irányított kultúra a kocsmákba nyert bebocsáttatást” (Galopp). (S ezzel egy időben – Bogdán Lászlót idézve –„az irányított kultúra aláaknázott mezőin szabadrabok kóvályognak”.) S távolabbról természetesen mindazokéhoz áll közel, akik a magyar irodalom 1848-as és 1956-os hagyományaihoz ragaszkodva az irodalomnak a szűken értelmezett és korlátozott „irodalmiságból” való nagyszabású kimozdítására tettek kísérletet. Így támadva meg azt a hamis alkut, amit Kádár János az „aki nincs ellenünk, az velünk van” mondatába fogalmazott bele, a konszolidáció látszatában kísérelve meg, hogy cinkosnak állítson oda egy egész népet a saját kifosztásához és egy történelmi csapássorozat végkifejletéhez.
Már a fiatal Nagy Gáspár szemében merénylet a kor. Lázadó költői magatartásával a rendszer elleni konkrét és sürgető fellépésre szólít. Költészetét kezdeteitől 1956 rehabilitálási akarata mozgatja. Politikai szempontból ez a gesztusa líráját eleve a világtörténelem aktuális mozgásirányába emeli. Nagy Gáspár nem kívülről s utólag minősítette magyarság és emberiség e krízisét, hanem belülről s egyidejűleg, „kockás, kockázatos ingben”. Lírája az adott történeti idő egyik nagy narratívája, a kommunista ideológia ellen indult el egy alávetett kis nép európai és nemzeti elveinek nevében, annak megrendítési, lebontási szándékával. Szabadsághite, a szabad személyiség szabad ítélkezését hordozó programja alapján eredendő belső párhuzamban áll a kornak a nagy elbeszélések széttördelésére irányuló nyugati gondolkodásával, de mindezt jellegzetesen közép-európai látószögből s egy másik narratíva képviseletében teszi. A költészetének vezérfonalát adó közéletiségét (politikusságát) s ennek magyarországi történelmi koordinátáit ezért éppen olyan képtelenség volna egy korszerű irodalomelméletben figyelmen kívül hagyni, mint a magas fejlettségű kapitalizmus technológiai-gazdasági feltételrendszerét a kor nyugati kultúrájának értelmezésekor. Történelem és politika megkerülése lírája elemzésében éppolyan abszurd eredményekre vezetne, mint Rogerius mesternél a tatár, Bornemisza Péter, Balassi, Zrínyi esetében a török hadak itt-tartózkodásának, a kuruc költészetet vizsgálva Rákóczi küzdelmeinek az agyonhallgatása, vagy Petőfi lírájából március 15-nek, a szabadságharcnak, az egész zavaró történelmi huzavonának a kitagadása egy sterilizált romantikakép kipárolása érdekében. A költő nagyobbik életidejében ugyanis – ahogyan azt a történelemtudomány ma már az iskoláskönyvekben is definiálja – Magyarország „megszállt” terület, „csatlós ország” a „korlátozott szuverenitás” állapotában, egy 1956-ban idegen állam hadseregének segítségével hatalomra juttatott s a magyar nép többsége által nem legitimált hatalommal. Nagy Gáspár ebbe a világba születik bele 1949-ben, s – Ágh István szavaival –„életéből negyven év országos kiszolgáltatottság. (…) ’49 májusától egyidős a testi-lelki kínnal, a nyilvánvaló és fondorlatos terrorral.” Ahogyan Salamon Konrád fogalmaz, a a 60-as évek elején a „diktatúra módszereinek finomítása” sem változtatott annak elemi meghatározóin. „Kádár új jelszava – »aki nincs ellenünk, az velünk van« – nemcsak a megtorlás korszakának a végét jelentette, de azt is, hogy a hatalom továbbra sem tűri a politikai ellenzéket. (…) Ez volt a forradalom után meggyötört magyarság számára ajánlott kádári kiegyezés lényege.”
Az ebben a rezervátumban felcseperedő költészetnek nyugati kortársaihoz viszonyítva e „hátrányos helyzete” miatt is lesz alapgesztusa a tiltakozás, a nyugatitól és a kommunista hatalom diktátumaitól egyaránt eltérő, másfajta diskurzus, látásmód és költői útkeresés. A totális szembenállás a kor politikai kényszerével és poétikai kívánalmaival, divatjaival. A Nyugathoz képest újraszituálni itt nem a „világba vetett” ember elvontabb gondjait, hanem a személyes szabadságot, a történelmi kereteket: a demokráciát, valamint az ázsiai típusú diktatúra és a külső katonai megszállás idején dekonstruálódott embert, a szocialista szimulakrumot, a Kádár-kori kreatúrát kell – nem pedig az új nyugati filozófiákban dekonstruált művészetű és világképű homo sapienset. Költészetének esztétikai és gondolati érvrendszerét Nagy Gáspár a magyarság és Közép-Európa valós állapotából, „egymásra fektetett hazák” gyötrelmeiből, „Európa deres kisagynyúlványaiból”, a „Visztula, Duna, Olt szökővér vizéből” szervezi egységgé (Egyetlen életünk, Eljöhet értem). Az ellenkező öntörvényűség már a zsengékbe belerajzolja a maga mindvégig, e költészet zárulásáig meghatározó kódjait. A személyiség önmeghatározásában ragadható meg legtisztábban az a szándék, aminek révén az induló alkotó szinte minden művészi mozdulatában kihívóan szembeszegül a korával. Közéleti, sőt politikus költő akar lenni, amikor ezt már, egyes személyiségeiben, a nyugati kultúra – és a saját magát reklámozó, reformálgató úgynevezett „baloldali elkötelezett” irányzat hiteltelenné válása, majd szép lassú kimúlása után a hivatalossá kinevezett magyar is – esztétikailag konzervatívnak bélyegzi; morális alapozású akkor, amikor az országra telepedő hatalom a tömeg közé lövetésekkel, akasztásokkal az európai morál maradékát is tökéletesen lezülleszti a lakosságban. Hazafias, amikor a Petőfi–Ady–Illyés–Nagy László költői vonulatot a legkülönbözőbb poétikai és politikai megfontolásokból mind erősebb támadások érik; és vallásos akkor, amikor nemcsak a marxizmus állít a hit elé erős falakat, hanem a metafizika végső felbontására – mint a korszerűség alfájára és ómegájára – támaszkodó kultúra terjed, terjesztődik el világszerte. 
Az induló Nagy Gáspár csupa olyan fogalmat vesz komolyan (szabadság, haza, erkölcs, nemzet, szeretet, igazság, hit stb.), s emel poézise eszmei pilléreivé, amelyek sem a puha diktatúra szellemi beállítódásának, sem később a globalizációra törekvő kapitalizmusnak „nem nagyon kedvesek”, s előbb kóbor kutyaként súrlódnak neki az újabb filozófia és irodalomelmélet sarokköveinek, majd a legerősebb nyílvesszőkként állanak abba bele. Ez a kor történelmi és emberi helyzetének a lényegébe metsző költészet már első mozdulataival élesen határolja el magát az e kérdéseket megkerülő poétai magatartásoktól. Különbözőségének, másképpen látásának merész, már-már kihívó hangsúlyozása zsengéinek füzérét hatja át (Kellett…, Aki állítólag, Tenyérnyi kockán). „Szabálytalan költőnek” (Poétika Uránia) nevezi magát, aki a sorskérdésekről hallgató másokhoz képest eleve fordítottan, a fonákjáról látja a kort. Egész indulásának ezért legplasztikusabb és hosszú távon is meghatározó elveket közvetítő illusztrációja e fázisból a Kézen állani című verse. A mű egy tótágasban ítélkező fiatalembert mutat, aki ajakbiggyesztve löki el magától a nem így látók és a hatalommal függőségi viszonyban állók véleményeit. „Ami már megfogalmazható / akad arra itt százegy-valahány vers-fogalmazó. / S ami még rejtezik? / Azt nem lehet… nem verselik” – írja a Patthelyzet anno 1972 is. S ugyanezt a magatartáselvét fogalmazza majd újra a 80-as évek közepén A fiú naplójából című, sokszor idézett verse is: 
 …nem tudom még hogyan viselem tartósan a szégyent 
hogy együtt néztük ugyanazt az eget folyót hangyafészket 
és másképp vert a szívem másért pirultam el 
másért szorult ökölbe a kezem és másképp láttam 
ugyanazt a fát…
Költészetének meghatározó rétege kezdettől erre a jobbára köztudomású, de nyíltan meg nem fogalmazható nemzeti léthelyzetnek a feltáró, lázító megnevezésére irányul. Ezt a „nem verselhető” ország-állapotot az ő költeményeiben a haza katasztrofális helyzetének (Március 15), elárult voltának (Ha már), a kabaré koreográfiáin páváskodó látszatpolitizálásának (A néptribunus), zsarnokság alá vetett sorsának (Ezzel a széllel) a vonásai ismertetik fel. S ez az állapot inspirálja, szítja föl, határolja körbe, s teszi valóságos magatartássá is Nagy Gáspár alkotáseszményét. Az irodalom belső köreiből kiragadva ő a történelem eleven sodrába ejti vissza ismét a verset, s ott folytatja vele a forradalmat, ahol az 1956-ban abbamaradt. A félelembe, vérbe, manipulációkba izolálódott „verset” mint az új lázadás eszközét dobja a kor elé. Nála arra, hogy a költészet „éljen, elegendő ok / egy sor vértanú-ikon” (Amiből élünk, amiért halunk), versmodellje pedig az a mű, amely a valóságközeliség, nyilvánosság és a kollektív hatás igényeinek fókuszálásával, ahogyan azt a Vers címet viselő programművében már igen korán leírja, „plakátot szögez” „a kor kapujára”.
S hogy cseppnyi bizonytalanságot se támasszon arról, milyen űrt szándékozik betölteni a kor hazai lírájában, első kötete mottójául (Koronatűz, 1975) egy Sütő András-gondolatot választ: „Az ember ott kezdődik, amikor összetéveszti magát azzal, amitől megfosztották. Az igazi vers innen indul, azért a hiányért és szüntelenül cipelve a rábízottakat…” A fiatal alkotó társadalmi szinteken mást nem is: hiányok égő szövedékét mutatja fel a verseiben. Egy értéktelített emberi világ riasztó fekete-fehér negatívja tárul fel bennük a magyar szocializmus utolsó évtizedeiből. Tátongó űrként mutatkozik mindaz, ami a társadalom életében alapértékeket jelent. Ebben a hazában „esélyeink a földre rogynak”, „abroncs térben tiprat a Sátán”, „riadót csörög Júdások bőezüstje”, s „a Pokol épít tornyot”. A szabadság, a fölemelt lélek, a szeretet és az erkölcs hiányai a legfájóbbak, s mindezek fakó kontrasztjaként csak „csontok, csontok virítanak a jégen, tükörpalotában, kiárusítva”. Az értékhiányos kor elé a vállalt lázadás esztétikai emblémájaként emelt Sütő-idézet arról is tanúskodik, hogy Nagy Gáspár korántsem azért ölti magára a politikus alkotó szerepét, mert „költői önmegvalósításának” lehetőségét keresi, hanem azért, mert a teljesebb emberi létezés feltételeit érzékeli csonkának kora Magyarországán, s e hiány kitöltéséért indítja útnak verseit. Nagy Gáspár kalandja nem is a költészet, hanem a történelem, s a vers elsősorban mint az adott téridőbe koncentrált létezés faggatását elvégezni képes művészi szubsztancia fontos számára.
A Koronatűz (1975) és a Halántékdob (1978) című kötetekben a zsengékben lerakott koordináták szilárdulnak meg. Az adott történelmi korszakával radikálisan szembeforduló én több irányból szervezi eltökéltté személyiségét. Ezek a források első két kötetétől poézisének is állandó eszmei és jelentésdimenzióivá lényegülnek át. Az ország kizsarolt, alávetett helyzetébe bele nem nyugvó, lázadó magyar történelem (Gyönyörű bűnt, Társzekerekbe fogass!), a keresztény világkép analógiái, példázatai (Lopd el!, A tenger ajándéka, A Tékozló fiú), a történelemtől sújtott otthon megtartó biztonsága (Üveghegyen is túl, Sürgönyök, Kapuk közt) és a magyar költészet társadalmi ügyeket is felkaroló vonulata (Segesvári nyár, Fűvel földellek el, A tél elé) épülnek egy határozott költői látásmód egységes ácsolatává műveiben. Az önmeghatározás folyama a szembeszegülő sorsvállalás mind eltökéltebb bizonyosságaihoz vezet. Az ifjú költő „szabadítót mondani” készül „a lefokozott szívűeknek”, jól tudja, hogy „e kocsiból nem szabadulhat / kit az álmokba beléfogtak”, a lázadás „gyönyörű bűnét” tehát teljes sorsával vállalja magára. Első köteteiben egyelőre még kevésbé fogalmi, inkább allegorizáló-áttüntető, a versbe vont szituációk metanyelvével beszélő politizálásba fog. Jelenmegítélése az utaláshálók többszörös szűrőjén, cikázó gondolatnyilak fényén csillog át, de ezek az átvillanások már nagy határozottsággal rajzolják elő a rövidesen pengeszerű éllel, nyíltan is a kor testébe vágó, jellegzetes, többdimenziós Nagy Gáspár-versbeszédet (Kaszák a város fogasán, Bölcsődal Perzsiából, Csak nézem Olga Korbutot). Az igen korai, Csak nézem Olga Korbutot című 1975-ös versében már egész költői küldetését – látva a kor közéleti poézisének  tudatos aláásását és vegetálását – ehhez a belső elszánásához és igényéhez szabja.
hiszen bemutathatnád te is 
a költészet minden trükkjeit 
az egynapos csodát 
a konkrétvers és 
szövegek sorát 
átverhetnéd a 
semmi szigonyát 
a banális nagyhalon 
soha nem kínálkozik 
így az alkalom 
de engem a tenger 
érdekel ahogy mormol 
s viszi a hajót 
———————-
és súgja nekem szelíden 
egészen halkan: 
minden igaz költő-halánték 
hatalmasoknak csupán csak játék 
de a csönd is hatalmas katlan 
de a zsámoly sohasem térdeletlen 
(1975) 
Az első két kötetben a teljes költői utat meghatározó jelentőségű annak a felismerése, hogy a közéleti költészet az adott jelenben is érvényes lehet – az azt korábban lejárató „pszeudo”-baloldaliság s gyakran esztétikai silányság teherként ránehezülő koloncai ellenére is. A hűséget harsogó közéletiséggel, álnépiséggel a történelmet a torzulásaiból kifordítani akaró, az alávetettek szolidaritására és az európai szellemre alapozó közéletiség fordítható szembe. A fiatal költő azt is felismeri, hogy a különféle nyugati irodalmi fejleményekbe is kapaszkodó diktatórikus kultúrirányításnak egyenesen érdeke is, hogy – a „pártos” hangütés nyilvánvaló hitelvesztése után – kiszorítsa az irodalomból a közéleti költő fogalmát, sőt: esztétikai pellengérre állítsa, lejárassa és megbélyegezze. Hiszen a valódi közéletiség egy nyitott irodalmiságban szükségképpen a társadalmi hazugságok leleplezésével jár. A közéleti líra tehát mint a történeti távlatokon, európai értékszerkezeten és nemzeti érdekképviseleten alapuló költői lázadás egyetlen reális poétikai lehetősége képződik meg Nagy Gáspár gondolatrendjében. A kibontakozó koncepcióban az a rendkívül progresszív vonás, hogy széles eredetbázison példázza a lehetőséget: maradt még olyan emberi tartomány a Kádár-időszakban is, ahol a diktatúra elleni küzdelem az ’56 utáni megtorlás traumája után, a hetvenes-nyolcvanas évek hályogos közegében is folytatható, fenntartható. 
Nagy Gáspár tehát a magyarság történeti hagyatékában ugyanott folytatja a lázadását és a taroló időkkel szembeszegülését, ahol Balassi Bálint is kezdte. Ahogyan egy későbbi versében (Visszhangzó lépcsők egy eleven Balassi-szoborhoz, 2004) Esztergomnál elesett elődjére emlékezve, ám mégis önvallomás-szerűen és megrendítően így írt ennek belső meghatározóiról magának az Istennek és a történelemnek:
Láttam ifjan én már 
nemzetem mint rontják
szakadatlan pörökkel
 
 Minden ékességit
földig lerombolják
veretik az törökkel
 
———————-
 
 Vannak aztán bévül
fajtámnak díszéül 
pogánynál pogányabbak
 
 Elöntött a posvány
vélük hadakozván 
fertelmes utálatban
———————-
 
 Ezért lobogómon 
zsoltáros hárfája
életemet kimondja
 
 Kardom tükörére
envérem is csordult
édes hazámnak gondja
 
———————

lelkemet akartad
szívemet facsartad
testemet megrongáltad
legyen akaratod
sorsom záróköve
lelkem immár tenálad
Elhangzott Székesfehérváron, 2019. május 16-án, a Nagy Gáspár Emlékülésen.

Jánosi Zoltán
Vár, 2019. 3. sz. p. 30-38.


< vissza