Prózakötetek - Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet )

augusztusban, Ludvík Jahn nyomában

Sokáig vesztegelt a KÖNYV számtalan albérletem ho­mályos sarkaiban. Volt ott pókháló, kosz bőven, csak éppen idő hiányozott és alkalom, hogy a vakvágányra tolt művet egy halványzöld jelzéssel bekapcsoljam a forgalomba. Idő és alkalom, kedves barátaim!

(NÉMI KITÉRŐ, SOK CSELEKMÉNNYEL)

19 éves voltam és a sors rendeléséből segédmunkás Krisztus után 1968-ban, amikor egy Ludvík Jahn neve­zetű "főhős" szinte életnagyságban elkezdett lépkedni előttem. De az is lehet, hogy egy robogó járműben piI­lantottam meg. Mit volt mit tenni, éles kanyarokkal kö­vettem a nyugat-dunántúli kisváros (de inkább megye­székhely) akkor még villamoscsilingeléstől zajos utcáin. "Honnan gördülnek ide a kanyarok?" – kérdezi egy hang valahonnan nagyon messziről. Igen, igen rögtön előállok a válasszal, csak előbb a sárgából zöldre váltó lámpát figyelem, s aztán beletaposok a tricikli pedál­jába, hogy véletlenül se tévesszem szem elől Ludví­kot. A tricikliről – mert hisz elárultam a nagyszerű járgányt, meIIyel sűrűn vettem a kanyarokat – majd lepo­tyogtak a gondosan feItomyozott ingek, kötöttholmik, habselyem áruk, s az akkoriban népszerű cseh import melegítők, elegáns fekete-fehér csíkozássaI.

Augusztus eleje volt, délután 3/4 4, s még vagy öt boltban kell lepakolnom a már régóta reklamált árut. Igen ám, de Ludvík Jahnt is követnem kell. Ez volt a titkos és felejthetetlen megbízatásom; s e fontos külde­tésben teljesen elmerülve csaknem nekihajtottam az egyszeres válogatott labdarúgónak, a város és megye hí­rességének, aki akkoriban – hogy lássák és csodálják ­gyakorta pedálozott végig halványkék Riga kerék­párján a legforgalmasabb utcákon. Es nyilván "kontak­tált" (M. K. szerint), azaz szemrevételezte az ámulatba eső hölgyeket, akik esélyesként léphetnek fel a jövő évi megyebál szépségversenyén. A balszélsőnek ugyanis válogatottsága óta legalább két voksát vette figyelembe a sokak szerint fölöttébb megvesztegethető zsűrielnök, konferanszié-művész, városi mindenes stb.

Szerencsére időben fékeztem, s aNagyker. Vállalat 3. számú (általam jól bejáratott) triciklije két első kerekét (mint valami találatot kapott csatamén) magasba emel­te, s terhét elegánsan szórta szét. A málha gazdagon hullott a takonyként szétfolyó aszfaltra, én meg le­tottyantam a délutáni forróságtói áttüzesedett villa­mossínre. S mit ad a szerencse! Népszerű emberünk, kit csaknem elgázoltam, már a csattanás pillanatában ott volt mellettem, s hogylétem felől érdeklődött. Keze villámgyorsan kapkodta a szerteszét heverő árut a fel­billent tricikli szállítóterébe.

– Ki után tűztél? – tegezett le szinte megtiszteltetés­képpen, miközben a cseh melegítőket gyömöszölte nagy igyekezettel a tricikli sarkába. (Én mindig megha­tódom a kiválóságok szorgalmától, különösen, ha ily bizalmas nyelvtani fordulattal még barátságukba is fo­gadnak.) Ezért megmondtam a színtiszta igazat:

-Egy Ludvík Jahn nevezetű egyént szerettem volna utolérni, de most azt hiszem, egérutat nyert.

Beszédünket már az odasereglő járókelők is halIhat­ták, akik elsősorban az alkalmat ragadták, meg (mint­sem a széthullott portékát!), hogy a SZTAR közelébe férkőzzenek. Bámulták segítőkészségét: holnap egy le­gendával több kering a város légterében és kocsmái­ban. Ő komolyan rámnézett, tán még a szempillája sem rezdült, és kérdezősködött kicsit figyelmeztető han­gon:

– Mért pont Ludvík után? Mért nem inkább Pavel Zemánek után? Vagy a hájasodó Helena után, akivel a te Ludvíkod marha jót kefélt Kostka barátunk le­génylakásán?! 

Csaknem a villamossín gőzölgő bitumenszegélyébe ragadtam a döbbenettőI! Szerencsére jött a villamos, észvesztve verte a csengő kallantyúját egy Helena for­májú szőke vezetőnő. Kifordultam a triciklivel az út széle felé; mintegy sárga szörny, húzott el mellettem a villamos, s túloldalán eltűnt a CSODACSATÁR. (Azóta csak egyszer Iáttam, tán tíz évvel később, amikor tizenöt nagyfröccsel egyensúlyozott a drukkerek törzshelyé­nek ismert kisvendéglő kerthelyiségében. Ő volt a fő­nök, időnként felszolgált, s ilyenkor – még mindig szél­sebes lábai alatt – csikorgott a kavics. Sóhajok röpköd­tek útána: "ha ilyen balszélsőnk lenne, most nem áll­nánk kiesésre!"; "azok a kapufát tördelő szabadrúgá­sok!", "mint a tank, úgy robogott az ellenfél kapuja felé!")             ,

Ez az, ez az! Mint a tank! Álltam verejtékezve a for­galom közepén, s ő a villamos túloldalán elrobogott; lehet, hogy beült egy borotválásra Lucie-hez, aki ilyen­kor augusztusban semmit se hord a fehér köpeny alatt, s keze simítása maga az álom; alig nőtt még szőr az arcomon, de már én is csak hozzá akartam járni, egyhe­tes borostának tűnő valamivel.

Gyerünk csak Ludvík után! Így nógattam magam, talán még a KIOSZK-söröző sarkán elcsípem. Ha sze­rencsém van, Jaroslav lestoppolta, s Bartókról tart ne­ki átszellemült előadást, ahogy a brnói zeneakadémi­án hallotta. Útközben azért lepakoltam az alaposan összekeveredett árut. Mondanom se kell, legjobban a cseh import melegítőket várták. "Ilyen forró augusz­tus, s már az őszre készülnek?" – jegyeztem meg a számlák fölött könyöklő másfél mázsás boltvezető­nek. Hamiskásan rám kacsintott: "Jön még tél is, se­géd úr!" – hajolt közelebb hozzám, és szertartásosan, mint egy hivatalnok, vagy nemrégi fiImemlékemből előtűnő forgalmista, rálehelt az XY számú bolti bé­lyegzőre, és kéjesen a számlák alsó fertályára csapott. Csak úgy zengett az eladói pult! Szállongott a por rendületlenül. A csupa nőkből álló kiszolgáló sze­mélyzet buján felnyihogott. Kiporoszkáltam pirulva a boltból; zsebemből kikandikált két szüzességét vesztett számlamásolat. Az üres triciklivel most már valóban szélsebesen eredtem Ludvík Jahn nyomába. Néha még az alig hallható csengőt is hásználtam, úgy kerülgettem az úttesten átszaladgáló gyalogosokat. A sörözőnél lassítottam, de Ludvíkot sehol se láttam. Viszont ott parkolt kedves segédmunkás kollégám triciklije. (A kolléga volt a város első számú táncdal­énekese, a középiskolás lányok bálványa, és én is fel­néztem rá: csaknem kétszáz centiméterre nőtt. Az akkor divatos Adamo-számokat tudta kísérteties azonosu­lással előadni, ennek ellenére a személyi igazolvá­nyába kegyetlenül bevésték, hogy foglalkozása: sm., pedig igazi művész volt, ezért is vonzódtam hozzá.) Már a teraszon megpillantottam, egy gyönyörű sző­keséggel egyetlen korsóból nyalták a sörhabot. Kicsit otrombán elrikkantottam magam:

– Plébikém! (Plébános volt a városszerte ismert és megkövetelt művészneve.) Rajtunk kívül ebben a por­fészekben tudod ki olvasta a Zert-et?

Plébi szépen zengő orgánumához méltóan s flegmán válaszolt a riadt szemű szőkeség mellől:

– A párttitkár úr vagy a püspök elvtárs jöhet számí­tásba. – Ezen látszólag többen megütköztek a terasz­vendégek közül. Valaki (szerintem szándékosan) ledo­bott egy (2 Ft/db) pohárnemű fogyóeszközt. Az arra járó pincér meg rálépett, csak úgy rastogott (arrafelé mondják így) az üveg a 46-os pincértalp alatt. De nem hagytam barátomat tovább találgatni.

– Ide figyelj! – mondtam kicsit zihálva, s közben egy széket húztam az asztalhoz. – A csodacsatár, a tankbal­szélső, személyes ismerőse Milan K.-nak. Ezelőtt fél órával csaknem felmondta a TRÉFA tartalmát!

"ZERT, ZERT" – hümmögött hozzá Plébi, és eltemet­kezett a szőke lány hajában, mint a világ elől menekülő öngyilkosok a hullámsírban.

Öngyilkos pillanatnak látszott a helyzet is, ráadásul számtalan kérdőjel kanyargott a söröző teraszán. Mindketten jól tudtuk, hogy a könyvből mindössze két darab érkezett a város jobbik könyvesboltjába, s azt a kettőt. mi nyertük el, merő véletlenségből, a május else­jei ifjúsági tombolán. Még jót is nevettünk, hogy a könyvesbolt így szabadult meg két eladhatatlannak ítélt, viszonylag olcsó (á: 27 Ft) kötettől. Aztán elolvas­tuk, csak úgy heccből, és már egy hónapja nem tudunk szabadulni tőle, csak TRÉFÁLKOZUNK, csak TRÉFÁL­KOZUNK. S most kiderül, hogy rejtélyes módon a városi kapufaromboló is M. K. Mester titkos hódolója vagy roko­na, s tán dedikált példányt is őrizget a vitrinében.

Sietve robogtunk el a söröző teraszáról. A szőkeség, ha nem volt nála pénz, elképzelhető, hogy zálogként ott maradt záróra után is. Plébivel, a felismeréstől izgatottan, vad versengésbe kezdtünk: a vállalat raktáráig. Éppen végszóra érkeztünk: a kimosdott, kikefélt hajú alkalmazottak már húzták lefelé a redőnyöket. Mi mos­dás nélkül, csak éppen a mocskos köpenytől szabadul­va szédültünk ki a forró délutánba. Az énekessé vissza­vedlett kolléga kényesen kezdte tisztogatni körmeit. Megint próbára sietett; készült a mindent eldöntő KI MIT TUD területi döntőjére, s biztatott, hogy még büszke leszek rá, ha meglátom a TV -ben. (Sajnos, nem láttam meg, de azért nagyon büszke vagyok rá, – állító­lag a zsűri nagyon botfülűnek mutatkozott, és semmi affinitása nem volt Adamo dalaihoz!) Mielőtt elváltunk volna, mint egy részeget a falnak támasztott, s szinte szavalva zengte fülembe:

– "A megvetett értéknek és a leleplezett illúziónak ugyanis egyformán sovány a teste, hasonlítanak egy­máshoz, és semmi sem könnyebb, mint összetéveszteni őket." Az idézett mű 13. oldaláról! – hahotázott, és be­fordult a Fő tér irányába.

Csak hunyorogtam és támaszkodtam vagy fél órát az áttüzesedett falnál. Időérzékem csöppet összekuszáló­dott, mert fél óra alatt sötét este lett. Csak azt tudtam, hogy még messze vagyunk Szent István ünnepétől: akkor lesz egy egész napom a mai délután végiggondolására! Augusztus 20-án a történtek elemzésébe fogtam. De ak­kor rejtvényszerűen rajzolták fel ismeretlen kezek a hely­zetet. Nem is sikerült megfejtenem …

(EPILÓG)

Sok év telt el azóta, az i. m.-t (idézett mű) többször elővettem kies albérleteimben. Volt úgy is, hogy könyvek tartották ágyamat, s M. K. Mester opusza köz­vetlenül a vaságy sodronya alatt simuIt legfőbb tar­tópillérként, a rosszabbik vesém közelében. Jóbaráta­im (fiúk, lányok és asszonyok) többször ellopták tő­lem, de mindig sikerrel loptam vissza, és a közkönyv­tárakat ajánlottam figyelmükbe.

Pár hónapja megint eItűnt a könyv; de nyilván nem a barátaim közt kell keresnem a tettest. Valaki itt járt, beleolvasott és nem tudta letenni, annyira érdekeIte Ze­mánek karrierje. Igy aztán magával vitte. És ő nem tar­tozik az ismerőseim közé, hogy polcán viszontláthat­nám. Egyszerűen nem járok a lakásában.

Könyvtárakban érdeklődtem. Lucie talányos szemei­vel néznek rám a bájos könyvtárnyicák, de semmi biz­tatás. Makacsul mondogatom:

– 1968-ban jelentette meg az Európa, a kolofonba még azt is beírták, hogy 3330 példányban, s én még tombolán jutottam hozzá. Szóval, tökéletesen véletle­nül. A címe csak ennyi: TRÉFA. De én nem tréfálok. Semmi kedvem hozzá. E furcsa nevű szerző szerepel A xx. század külfdldi írói című lexikonban, és megnézhe­tik: pont 1929. április 1-jén született. Ebből eredhet a tréfálkozó hajlam. Látom, hogy nem értenek, s ha igen, akkor is csak az olvasható ki a gyanakvó szemekből: soha többé nem látnák viszont ezt a regényt, tipikus könyvtárfosztogatóval állnak szemben. S van-e ilyen című regény egyáltalán?

– Nincs, hát nincs, tegyünk le róla örökre. Különben is kedves elvtársnők, a maguk bosszantására találtam ki az egészet, hogy keresgéljenek a szálkás polcokon, esetleg a könyvtárközi kölcsönzés jól bevált ösvényei­re csábítsam önöket.

Alig hallhatóan motyogtam a kölcsönzőpuIt előtt, de már Ludvík pofonjai csattogtak egyre sebesebben, melyeket igazából Zemáneknek szánt, csak a balsors ke­gyelméből "szegény" Helena kapott az első leosztás­nál. A szőke, elhízott, de még mindig kívánatos Hele­na! Riporteri magnóval az oldalán, töretlen hévvel haj­szolja Ludvík kéjes pofonjait! Imádtam a mazochista nőket! Csendben kiléptem a könyvtárból, és elinduItam a Múzeumkert felé, hátha találkozom Helenával, a kar­rierista Zemánek feleségével…

(AZ EPILÓG EPILÓGUSA)

Máig szívesen gondolok a balszélsőre, aki azóta, mint tudjuk, nagy forgalmú vendéglőtulajdonos. Eppen 13 éve, hogy két villamossín között beavatott titkába: föl­mondott egy regényt, három tömör kérdő mondattal, és mint a tank, elrobogott. Képzeletemben a záróvo­nal (ahogy illik) oldalvonalként porzik utána.

Az énekes barátomról nem sokat tudok. Mindig le­sem a TV-ben, megnézem az újabb és újabb tácdalfesz­liválokat, hátha feltűnik. Szeretném, ha még mindig Adamo stílusában énekelne. Remélhetőleg ő még a KÖNYV birtokosa, s memoriterként fújja az egészet, mint a tácdalszövegeket. "ZERT, ZERT" – hallom el­lenőrizhetetlen akcentussal tréfás jelszavunkat.

Engem nyugodtan elfelejthet, hiszen csak epizodista­ként bukkantam föl M. K. Mester regényében egy forró augusztusi délutánon.

(1981)< vissza Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet ) prózakötethez