Alapító okirat

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
amely abból a célból készült, hogy az alább 1.) pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény 74/A-F szakaszai valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező

 

a l a p í t v á n y t

 hozzanak létre az alábbiak szerint :
 

Preambulum

 
Nagy Gáspár (Bérbaltavár, 1949. május 4. – Budapest, 2007. január 3.) magyar költő, prózaíró, szerkesztő. Tanulmányait a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, majd Szombathelyen népművelés és könyvtár szakon végezte. 1976-80 a Móra Kiadó szerkesztője. 1981-től 1985-ig a Magyar Írószövetség titkára, 1985-től a Bethlen Gábor Alapítvány titkára, 1988-tól a Hitel című irodalmi folyóirat szerkesztője, 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségének vezetője volt. 2000-ben tagjai közé választotta a Magyar Művészeti Akadémia. József Attila -, Magyar Örökség, Príma-, Kossuth-díjjal és számos más elismeréssel méltatott költő.
Életművének fontos része volt az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzése és eszméinek felmutatása. Nagy Gáspár művészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája volt a magyar irodalomban. (Görömbei András) Több költeményét, köztük A Fiú naplójából (1981) és az Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című verseket az 1989-es politikai rendszerváltás szellemi előkészítőjeként tartják számon. Utóbbi szerzeménye Nagy Imre (kezdőbetűiből: NI) jelöletlen sírjára utal. Az Új Forrást bezúzatták, Nagy Gáspár pedig kénytelen volt lemondani írószövetségi tisztségéről. A Fiú naplójából a Tiszatáj 1986. júniusi számában jelent meg, s egyik oka volt a pártállami vezetés újabb irodalmi folyóiratot érintő retorziójának: a lapszámot bezúzatták, a folyóirat szerkesztőit leváltották.
Lenyűgöző erkölcsi nyugalommal és biztonsággal fogalmazta meg küldetését, mely szerint a költőnek emlékeznie és látnia “esküdt kötelesség”, s nem lehet kisebb ambíciója, minthogy éppen azt nevezze néven, amit a bölcs megfontolás, a gyávaság, az önmagát túlélt hatalom elhallgatni parancsol.
A hazugság, cinizmus, árulás, nemzeti felelőtlenség, történelmi tudatzavar, erkölcsi nihilizmus ellen küzdve adott és ad ma is példát arra, hogy modernség és közösségi felelősség, hagyományok gazdag sokféleségéhez való kötődés és újítás, erkölcs és esztétikum nem kizárják, hanem hitelesítik egymást a művészetben. Nemcsak néhány történelmi jelentőségűvé vált “rendszerváltó” versével járt ösztönzőn, eszméltetőn előtte a magyarországi és kelet-közép európai változásoknak, hanem a legújabb időknek is félelem nélküli megítélője. Egész személyisége, művészete tisztaságot sugároz és követel.
 
  
1.) Az Alapítók:
 
Nagy Réka Anna
Nagy Áron
Nagy Rita Teréz
Szabó Márta Mária
 
 2) Az Alapítvány neve: Nagy Gáspár Alapítvány
 
3) Az Alapítvány székhelye: 2092 Budakeszi, Felkeszi u. 17. 
 
4) Az Alapítvány célja:
 
Nagy Gáspár emlékház kialakítása szülőházában, amely egyúttal emléket kíván állítani szerkesztői (HITEL folyóirat) és közéleti (Bethlen Gábor Alapítvány) munkásságának, továbbá ebben a kulturális központban irodalmi tábor létrehozása és működtetése.
 
Az Alapítvány e cél megvalósításán keresztül állít emléket Nagy Gáspár költő, író, folyóirat- és rádiós-szerkesztőnek, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének, szolgálja fenntartását és ápolását annak érdekében, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék.
 
Az Alapítvány e célokkal elő kívánja segíteni a magyar irodalom és a hozzá kapcsolódó társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatását, népszerűsítését, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra, – azon erkölcsi-szellemi képességek, a tehetség, hűség, a bölcsesség felmutatását életműve kapcsán, mellyel a magyar szellemiség magasrendű céljaiért küzdött, s amely útmutató lehet mindazok számára, akik a közösségi érdekű alkotómunkát tekintik hivatásuknak.
 
Az Alapítvány támogatni és ösztönözni kívánja az ilyen természetű vállalkozásokat, különös tekintettel azokra a törekvésekre -határainkon belül és túl- melyek a magyar nép történelem során felhalmozott értékeit tudatosítják, őrzik és gyarapítják (tudományos kutatás, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás).
 
Fenti célkitűzéseket rendezvények (előadóestek, konferenciák, könyvbemutatók, versmondó-versenyek, kiállítások) szervezésével és/vagy támogatásával,
– az életművet bemutató könyvek illetve elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítésével,
– az életműhöz valamilyen formában kötődő pályázatok meghirdetésével és/vagy támogatásával,
– fontosabb évfordulókról való megemlékezéssel segíti elő.
 
5.) Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
 
a.) Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján):
– “3. tudományos tevékenység, kutatás”
– “4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,”
– “5. kulturális tevékenység,”
– “6. kulturális örökség megóvása”,
 
b) vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
 
c) gazdálkodása során létrejött javait nem osztja fel, azokat a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,
 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
 
e) az alapítvány kezelő szerve: a kuratórium, melynek tagjai és vezető tisztségviselői megfelelnek a következő összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak: az alapítókkal nem állnak sem rokonságban, sem tagsági sem munkaviszonyban.
 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
ea) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
eb) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
   
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 
f) az alapítvány közhasznú szolgáltatásait az “e.” pontban megfogalmazott korlátozásokon túl bárkinek megkötés nélkül elérhetővé teszi,
 
g) az alapítvány eleget tesz az 1997. évi CLVI. tv. 19.§-ban előírt beszámolási kötelezettségeknek.
 
6.) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 1.000.000,-Ft, azaz: egymillió forint készpénz; mely összeget az Alapítók jelen okirat aláírásától számított 15 napon belül az Unicredit Bank fiókjánál laz Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti bankszámlán helyeztek el, az alábbiak szerint:
 
  Nagy Réka Anna                                250.000,-Ft
  Nagy Áron                                         250.000,-Ft
  Nagy Rita Teréz                                 250.000,-Ft
  Szabó Márta Mária                             250.000,-Ft
 
Az Alapítvány induló vagyonát képezi továbbá az Alapítók tulajdonában álló, Bérbaltavár, 611. helyrajzi szám (Rákóczi u. 33.) alatt szereplő belterületi, 1 ha 1052 m2 területű ingatlan használati joga.
 
6.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány induló vagyonának fele, azaz 500.000,-Ft azaz ötszázezer forint (törzsvagyonának) és annak hozama és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel.
 
6.2. Az Alapítvány nyitott és ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és az Alapítvány Alapító Okiratában írt szabályokat elfogadja, és azt anyagilag támogatni kívánja.
 
6.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.
 
6.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.
 
6.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 
6.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
 
6.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 
6.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 
6.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
 
6.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
 
7.) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 11 fő.
 
7.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
 
Ablonczy László
1111 Budapest
 
Dr. Görömbei András
4032 Debrecen
 
Dr. Jánosi Zoltán
4400 Nyíregyháza
  
Dr. Korzenszky Richárd Miklós
8237 Tihany
 
Dr. Monostori Imre
2800 Tatabánya
 
Dr. Nagy Gábor
9763 Vasszécseny
 
Orosz István
2092 Budakeszi
 
Papp Endre
1048 Budapest
 
Dr. Petrik Béla
1125 Budapest
 
Pécsi Györgyi Ágota
1041 Budapest
  
Szabó Márta Mária
2092. Budakeszi
 
  
7.2 Alapítók a kuratórium tagjai közül az alábbi személyeket kérik fel tisztségviselőknek: 
 
Elnök: Dr. Görömbei András
 
Alelnök: Pécsi Györgyi Ágota
 
Titkár: Dr. Petrik Béla
  
Kuratóriumi tagság az alapítók felkérésére jöhet létre. A megszűnt tag helyét 30 napon belül be kell tölteni, ha a kuratóriumi tagok létszáma 6 főnél kevesebb lett.
 
Ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhetnek ki.
 
7.3 A kuratóriumi tagság megszűnik:
– lemondással,
– a tag halálával.
 
7.4 Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány cégjegyzése és képviselete
 
a.) Az alapítvány képviseletére a kuratórium tisztségviselői : az elnök, alelnök és a titkár jogosult. A képviselők aláírási joga önálló.
Az alapítvány képviselője csak a nyilvántartásba vétel iránti eljárás jogerős befejezése után járhat el képviselőként. Ennek során a képviselő a jogszabályok, az alapítói okirat és a kuratórium határozatainak keretei között önállóan, egyéni felelősséggel dönt.
 
Az alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy az alapítvány képviseletére jogosult kuratóriumi elnök, alelnök vagy titkár az alapítvány ( közhasznú szervezet ) előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszövege fölé nevét egy személyben önállóan írja a közjegyzői cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben a képviseleti joggal felruházott
Dr. Görömbei András kuratóriumi Elnök,
Pécsi Györgyi Ágota kuratóriumi Alelnök,
Dr Petrik Béla kuratóriumi Titkár  közül kettő személy aláírása szükséges. 
 
Az alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

b.) A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg.
 
c.) A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A Kuratórium tagjai indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek.
 
d.) Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapítók – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak [Ptk. 74/C. § (3) bek.].
 
7.5. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
 
7.6. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
 
7.7. A Kuratóriumot az elnök, az alelnök és a titkár együttesen vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. A meghívók elektronikus úton is megküldhetők, de ebben az esetben postai úton is meg kell küldeni.
 
7.8. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van.
 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést minősített 2/3-os többséggel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
 
7.9. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
 
Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány titkára látja el.
 
A Kuratórium döntéseitről az érintetteket a döntés időpontját követő 15 napon belül írásban, a határozatok ajánlott- tértivevényes levélben történő megküldésével, a nyilvánosságot a Nagy Gáspár Alapítvány honlapján és a Bérbaltavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján közzététellel kell tájékoztatni.
 
7.10. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
 
7.11. A Kuratórium évente egyszer a Magyar Hírlap című napilapban nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
 
8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 
8.1. A közhasznúsági jelentés tartalma:
– számviteli beszámoló;
– a költségvetési támogatás felhasználása;
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
– cél szerinti juttatások kimutatása;
– a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke;
– a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
– közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
 
8.2. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.
 
9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal az Alapítók személyével függőségi viszonyban nem álló az Alapító Okirat 7.9 pont (3) bekezdésében megnevezett a Kuratórium elnök, alelnök, titkár közül ketten együttesen rendelkeznek, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak.
 
10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
 
11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
 
12) Az Alapítvány jelenleg befektetési tevékenységet nem végez, amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el.
 
13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
 
14) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. törvényerejű rendelettel módosított Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.
 
15) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Pest Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
A Pest Megyei Bíróság 4. Pk. 60.043/2009/3. számú végzése alapján módosításokkal egybefoglalt, egységes szerkezetű Alapító Okiratot az alapítók, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
 
Budakeszi, 2009. február hó 24. napján
 

***************************************
Pest Megyei Bíróság
4.Pk.60.043./2009/8.

V É G Z É S


A Pest Megyei Bíróság a Nagy Gáspár Alapítvány elnevezésű és a z 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c/3-6. pontja szerint közhasznú szervezetnek minősülő alapítványt AM – 3168 szám alatt nyilvántartásba veszi.

1./ Az alapítvány neve:  Nagy Gáspár Alapítvány

2./ Az alapítvány székhelye:  2092. Budakeszi, Felkeszi u. 17.

3./ Az alapítvány célja:  Nagy Gáspár költő életművének ápolása

4./ A vagyon felhasználásának módja: induló vagyon fele, azaz 500.000 Ft., annak hozamai, kamatok, csatlakozások hozzájárulása.

5./-6./ A képviselő neve, lakcíme:
– dr. Görömbei András (elnök) 4032 Debrecen
– Pécsi Györgyi Ágota (alelnök) 1041 Budapest
– dr. Petrik Béla (titkár) 1125 Budapest

7./-8./ Kuratóriumi tagok neve, lakhelye:
– Ablonczy László 1111 Budapest
– dr. Görömbei András 4032 Debrecen
-dr. Jánosi Zoltán 4400 Nyíregyháza
– dr. Korzenszky Richárd Miklós 8237 Tihany
– dr. Monostori Imre 2800 Tatabánya
– dr. Nagy Gábor 9763 Vasszécseny
– Orosz István 2092 Budakeszi
– Papp Endre 1048 Budapest
-dr. Petrik Béla 1125 Budapest
– Pécsi Györgyi Ágota 1041 Budapest
– Szabó Márta Mária 2092 Budakeszi

9./ Alapító okirat kelte: 2009. február 24.

10./ Az alapítvány tevékenységi köre: kultúra

11./ Az alapítvány: nyílt

12./ Az alapítvány típusa: magán
A megyei bíróság jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi felügyeletet gyakorló illetékes főügyészségnek.
Tájékoztatja a megyei bíróság képviselőt arról is, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 22.§ (4) bekezdés előírja, hogy a közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ill. alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha működése a törvény 4-5.§-ában foglalt feltételeknek nem felel meg.
A megyei bíróság tájékoztatja az alapítót arról is, hogy a fent megjelölt adatokban bekövetkező változást a bíróságnak köteles bejelenteni.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblához címezve 3 példányban írásban, de e bíróságnál lehet benyújtani.

I N D O K L Á S


A kérelmező 1.000.000 (Egymillió) forint induló vagyonnal alapítványt hozott létre és kérte annak nyilvántartásba vételét.
A kérelemhez csatolt alapító okirat a Ptk. 74/A.§ (1) bek., a Ptk. 74/B.§ (1), (2) és (4) bek. és a Ptk. 74/C.§ (1) bekezdésében foglaltakat tartalmazza, ezért a megyei bíróság a Ptk. 74/A.§ (2) bekezdése, tovább miután az alapítvány a fent megjelölt pontokban foglalt tevékenységet folytatja és az alapítói okirat az 1997. évi CLVI. Tv. 4.§, 7-10.§, 19.§ (1), (2), (5) bek. szabályainak megfelel, így a megyei bíróság az alapítványt közhasznú szervezetként az alapítványt nyilvántartásba vette.

Budapest, 2009. április 07.


Dné dr. Rozinay Gabriella sk.
megyei bírósági titkár

Záradék:
Az ítélet /végzés/ 2009. IV. 30.napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2009. IV. 30.

*************************************

V É G Z É S


A Pest Megyei Bíróság elrendeli az AM -3168 alatt nyilvántartásba vett Nagy Gáspár Alapítvány alábbi adataiban – alapító okiratában – bekövetkezett változások átvezetését. 

A Kuratórium új tagjai
Kovács Tilda Matild  9800 Vasvár
Gergye Rezső József 9800 Vasvár

Ablonczy László, Dr. Görömbei András, Dr. Jánosi Zoltán, Dr. Korzenszky Richárd Miklós, Dr. Monostori Imre, Dr. Nagy Gábor, Orosz István, Papp Endre, Dr. Petrik Béla,  Pécsi Györgyi Ágota és Szabó Márta Mária kuratóriumi tagok tagsága változatlan.

A nyilvántartási adatokat nem érintő változást – annak egyidejű megállapítása mellett, hogy a nyilvántartásba vétel a 2011. február hó 01. napján kelt, módosító okirat tartalma szerint hatályos – a megyei bíróság tudomásul veszi.

Budapest, 2011. április 12.


dr. Nagy Edina s.k.
megyei bírósági titkár


***************************************

Budapest Környéki Törvényszék
5.Pk.60.043/2009/17.


V É G Z É S


A Budapest Környéki Törvényszék  az AM -3168 alatt nyilvántartásba vett Nagy Gáspár Alapítvány (székhely: 2092. Budakeszi, Felkeszi u. 17.) változás bejegyzés nyilvántartásba vételi ügyében elrendeli az alapítvány alábbi adataiban – alapító okiratában – bekövetkezett változások átvezetését. 

1./ A szervezet kezelőszervének (Kuratóriumának) új tagja, lakcíme:

Pelyach István elnök   /2092 Budakeszi/

Ablonczy László, dr. Jánosi Zoltán, dr. Korzenszky Richárd Miklós, dr. Monostori Imre, dr. Nagy Gábor, Orosz István, Papp Endre, dr. Petrik Béla,  Pécsi Györgyi Ágota és Szabó Márta Mária, Kovács Tilda Matild, Gergye Rezső József kuratóriumi tagok tagsága változatlan. dr. Görömbei András kuratóriumi tagsága, elnöki tisztsége megszűnt.

2./ A szervezet képviselője, a képviselet módja:

Pelyach István elnök   /2092 Budakeszi/  önálló

Pécsi Györgyi Ágota alelnök és dr. Petrik Béla titkár önálló képviseleti joga változatlan, dr. Görömbei András képviseleti joga megszűnt.

A nyilvántartásba vétel alapjául a 2013. év november hó 08. napján kelt módosított alapító okirat szolgált annak egyidejű megállapítása mellett, hogy az abban foglalt  nyilvántartási adatokat nem érintő, egyéb változásokat  a törvényszék tudomásul veszi.

Budapest, 2014. május 9.

dr. Sorosi Péter s.k.
bírósági titkár

A végzés 2014. 06. hó 14. napján jogerős és végrehajtható.

Budapest, 2014. 07. 17.

*******************************************

Budapest Környéki Törvényszék
5.Pk. 60.043/2009/25.

V É G Z É S


A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli az AM 3168 szám alatt nyilvántartásba vett Nagy Gáspár Alapítvány elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban – alapító okiratában – bekövetkezett változások átvezetését.

I./ A kuratórium tagjai és kijelölésük időtartama:

1. Ablonczy László
2. Pelyach István
3. Dr. Jánosi Zoltán
4. Dr. Korzenszky Richárd Miklós
5. Dr. Monostori Imre
6. Dr. Nagy Gábor
7. Orosz István
8. Dr. Papp Endre
9. Dr. Petrik Béla
10. Pécsi Györgyi Ágota
11. Szabó Márta Mária
12. Kovács Tilda Matild
13. Gergye Rezső József

A kuratóriumi tagok kuratóriumi tagsága változatlan.

A kuratórium tagjainak kijelölése határozatlan időre szól.

II./ Az alapítvány képviselője, a képviseleti jog terjedelme és időtartama:

Pelyach István (elnök)    képviseleti joga önálló
Pécsi Györgyi Ágota (alelnök)    képviseleti joga önálló
Dr. Petrik Béla (titkár)    képviseleti joga önálló

A képviselők képviseleti joga változatlan. A képviseleti jog határozatlan időre szól.

III./ A bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak, a jogosultság terjedelme és időtartama:

Pelyach István (elnök)
Pécsi Györgyi Ágota (alelnök)
Dr. Petrik Béla (titkár)

A bankszámla feletti rendelkezéshez a felsorolt jogosultak közül két személy aláírása szükséges.

A bankszámla feletti rendelkezési jogosultság a jogosultakat határozatlan időre illeti meg.

IV./ Az alapítvány közhasznú jogállása:

A bíróság megállapítja, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 32-34 §-ában, és a Cnytv. 44. §-ában foglalt törvényi követelményeknek-feltételeknek megfelel, közhasznú jogállását 2014. június 1. napjától továbbra is megtartja, amelynek tényét a bíróság a hatályos nyilvántartásba bejegyzi.
A nyilvántartási adatokat nem érintő változásokat – annak egyidejű megállapítása mellett, hogy azok nyilvántartásba vétele a 2014. október hó 06. napján kelt, módosított alapító okirat tartalma szerint hatályos – a törvényszék tudomásul veszi, egyúttal annak iratokhoz történő elhelyezését elrendeli.

A végzés ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához, melyet 3 példányban írásban ennél a törvényszéknél kell benyújtani.

INDOKOLÁS


Az alapítvány 2014. április hó 30. napján benyújtott kérelmében kérte az alapítvány változásainak nyilvántartásba vételét, valamint közhasznú jogállásának 2014. június 01. napjától történő megtartását.
Kérelméhez csatolta a 2014. április hó 11. napján módosított alapító okiratot, 2014. június hó 03. napján pótlólag csatolta a 2012. évi és a 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a szervezet gazdálkodásáról, valamint 2014. július 07. napján a kuratóriumi tagok elfogadó nyilatkozatát.
A törvényszék 5.Pk. 60.043/2009/21. sorszámú hiánypótlási felhívása alapján 2014. október hó 21. napján csatolta a 2014. október hó 06. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A 2012. évi és 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet alapján a törvényszék megállapította, hogy az alapítvány a 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklete alapján, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában megfelel az Ectv. VII. fejezetében, annak 32.§ (4) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 32.§ (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklete alapján, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában megfelel az Ectv. VII. fejezetében, annak 32.§ (4) bekezdés c) pontjában, valamint a 32.§ (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek.
A 2014. október hó 06. napján módosított alapító okiratból megállapítható volt az is, hogy az Ectv. 34.§ (1) bekezdésében, a 37.§-ban felsorolt feltételeknek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapítványokra vonatkozó rendelkezéseinek is eleget tesz.

A bíróság megállapította a becsatolt nyilatkozatok alapján, hogy a vezető tisztségviselőkkel szemben kizáró körülmények nem állnak fenn.

A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a kérelmező nyilvántartás módosítása és közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmének a Ptk.3:378.§ – 3:404.§-ának rendelkezései alapján, valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, a 23-24. §-ai, 44.§-a, továbbá a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta be.

Budapest, 2015. március 27.

Dr. Nagy Edina s.k.
bírósági titkár


A kiadmány hiteléül:
Szétag Tímea
írnok

Z á r a d é k

A végzés 2015. 05. hó 07. napján jogerőre emelkedett

Budapest, 2015. 06. hó 19. nap

Dr. Ágó Ildikó s.k.
bírósági titk.